QS

Önümler

Senagatyň nusgasy hökmünde Quinovare-de 2017-nji ýylda ISO 13458 we CE Mark şahadatnamasy bar we hemişe iňňesiz injektor üçin görkeziji hökmünde kesgitlenýär we iňňesiz sanjym enjamy üçin täze standartlaryň kesgitlenmegine hemişe ýolbaşçylyk edýär.Kwinoware, her sanjymyň ýokary hilini saklamak, ideg, sabyr we yhlas ýörelgesine eýerýär.Iňňesiz sanjym tehnologiýasy has köp hassanyň peýdasyna bolar we sanjym agyrysyny azaltmak bilen hassanyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrar diýip umyt edýäris.Quinoware “Iňňesiz diagnoz we terapiýa bilen has gowy dünýä” düşünjesini durmuşa geçirmek üçin ýadawsyz çalyşýar.

Senagatyň nusgasy hökmünde Quinovare-de 2017-nji ýylda ISO 13458 we CE Mark şahadatnamasy bar we hemişe iňňesiz injektor üçin görkeziji hökmünde kesgitlenýär we iňňesiz sanjym enjamy üçin täze standartlaryň kesgitlenmegine hemişe ýolbaşçylyk edýär.Kwinoware, her sanjymyň ýokary hilini saklamak, ideg, sabyr we yhlas ýörelgesine eýerýär.Iňňesiz sanjym tehnologiýasy has köp hassanyň peýdasyna bolar we sanjym agyrysyny azaltmak bilen hassanyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrar diýip umyt edýäris.Quinoware “Iňňesiz diagnoz we terapiýa bilen has gowy dünýä” düşünjesini durmuşa geçirmek üçin ýadawsyz çalyşýar.

QS

Aýratynlyk önümleri

Iňňesiz diagnoz we terapiýa bilen has gowy dünýä

QS

Biz hakda

Quinovare, 100,000 derejeli steril önümçilik ussahanalary we 10,000 dereje steril barlaghanasy bilen iňňe ýok injektoryň we dürli ugurlardaky sarp ediş önümleriniň gözlegine we ösüşine, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Şeýle hem, özbaşdak döredilen awtomatiki önümçilik liniýamyz bar we ýokary derejeli enjamlary ulanýarys.Her ýyl 150,000 bölek injektor we 15 million bölek sarp edilýän önüm öndürýäris.

 • habarlar
 • habarlar
 • habarlar

QS

Kliniki synaglar

 • QS-M iňňesiz jet injektor tarapyndan dolandyrylýan Lispro has ir insuline täsir edýär

  - QS-M iňňesiz injektor tarapyndan dolandyrylýan Ekspert Pikirinde çap edilen “Lispro” adaty ruçkadan has ir we has ýokary insuline täsir edýär we şuňa meňzeş umumy güýji bilen has irki glýukozany peseldýär....

 • 2-nji görnüşli süýji keselinde plazma glýukoza we insuliniň konsentrasiýasyna gözegçilik etmekde reaktiw injektor bilen insulin ruçkasyny deňeşdirmek

  - Medisinada çap edilen Postprandial plazma glýukoza ekskursiýalary, 0,5-3 sagat aralygynda uçar bejergisi bilen kesellän hassalarda ruçka bejergisinden has pesdi (P <0.05).Reaktiw bejergi alýan hassalarda postprandial plazma insuliniň derejesi ruçkadan has ýokarydy ...

 • Geljekde, köp merkezli, tötänleýin, açyk bellikli, paralel toparlaýyn kliniki synag, hassanyň kanagatlanmagyny we adaty insulin ruçkasy bilen iňňesiz insulin injektorynyň ýerine ýetirilişini deňeşdirmek ...

  - Lancet-de çap edildi NIF toparynda IP bilen deňeşdirilende täze induksiýa bolmady. (P = 0.0150) IP toparynda döwülen iňňeler, NIF toparynda töwekgelçilik ýok.NFI toparyndaky 16-njy hepdede HbA1c 0,55% -den düzülen ortaça peslik pes däldi we statistik taýdan ýokary ...